Псевдо-Класове

CSS псевдо-класовете се използват за добавяне на специални ефекти към някои селектори.

Синтаксис

Синтаксисът на псевдо-класа:

CSS класовете могат да бъдат използвани с псевдо-класове:

Anchor Псевдо-класове

Връзките могат да бъдат показвани в различни начини в зависимост от състоянието им:

Опитайте сами »

Забележка: hover трябва да се напише след link и visited, за да бъде ефективен класа. А active, трябва да се използва след hover! В предните глави има по-подробно обяснение, защо, как и кога да ги използваме.

Псевдо-класове и CSS класове

Псевдо-класовете могат да се комбинират с CSS класове:

Ако връзката в примера по-горе, е била посетена, ще бъде показана в червено.

CSS – first-child псевдо-класа

first-child псевдо-класа хваща първия дъщерен елемент на даден елемент. Забележка: За да работи :first-child в IE8 и по-ранни версии, а <! DOCTYPE> трябва да бъде деклариран. В следващия пример, селектора съвпада с всеки <p> елемент, който е първото дете на всеки елемент:

Опитайте сами »

Прихвани първия <i> елемент във всички <p> елементи

В следващия пример, селектора хваща първия <i> елемент във всички <p> елементи:

Опитайте сами »

Хвани всички <i> елементи във всеки first-child на <p>

В следващия пример, селектора съвпада всички <i> елементи в <p> елементи, които са на първо дете от друг елемент:

Опитайте сами »

CSS – : Lang Псевдо-класа

: Lang псевдо-класа позволява да се определят специални правила за различните езици.

Забележка: IE8 подкрепя: Lang псевдо-класа, само ако <DOCTYPE> е дефиниран.

В примера по-долу, : Lang класа дефинира кавичките за Q елементи с Lang = „не“:

Опитайте сами »

Добавяне на различни стилове към хипервръзки Този пример показва как да добавите други стилове на хипервръзките.
Използване на: focus Този пример показва как да използвате: focus псевдо-класа.


Всички CSS Псевдо Класове

Селектор Пример Обяснение
:active a:active Всички активни линкове
:checked input:checked Selects every checked <input> element
:disabled input:disabled Selects every disabled <input> element
:empty p:empty Selects every <p> element that has no children
:enabled input:enabled Selects every enabled <input> element
:first-child p:first-child Всеки <p> елемент, който е first child на parent-а си
:first-of-type p:first-of-type Selects every <p> element that is the first <p> element of its parent
:focus input:focus Хваща <input> елементите, които имат focus
:hover a:hover Линкове при поставяне на мишката върху тях
:in-range input:in-range Selects <input> elements with a value within a specified range
:invalid input:invalid Selects all <input> elements with an invalid value
:lang(language) p:lang(it) Хваща всеки <p> елемент със lang атрибут, чиято стойност започва с “it“
:last-child p:last-child Selects every <p> elements that is the last child of its parent
:last-of-type p:last-of-type Selects every <p> element that is the last <p> element of its parent
:link a:link Хваща всички не-посетени линкове
:not(selector) :not(p) Selects every element that is not a <p> element
:nth-child(n) p:nth-child(2) Selects every <p> element that is the second child of its parent
:nth-last-child(n) p:nth-last-child(2) Selects every <p> element that is the second child of its parent, counting from the last child
:nth-last-of-type(n) p:nth-last-of-type(2) Selects every <p> element that is the second <p> element of its parent, counting from the last child
:nth-of-type(n) p:nth-of-type(2) Selects every <p> element that is the second <p> element of its parent
:only-of-type p:only-of-type Selects every <p> element that is the only <p> element of its parent
:only-child p:only-child Selects every <p> element that is the only child of its parent
:optional input:optional Selects <input> elements with no „required“ attribute
:out-of-range input:out-of-range Selects <input> elements with a value outside a specified range
:read-only input:read-only Selects <input> elements with a „readonly“ attribute specified
:read-write input:read-write Selects <input> elements with no „readonly“ attribute
:required input:required Selects <input> elements with a „required“ attribute specified
:root root Selects the document’s root element
:target #news:target Selects the current active #news element (clicked on a URL containing that anchor name)
:valid input:valid Selects all <input> elements with a valid value
:visited a:visited Всички посетени линкове