Синтаксис на езика – или как да пишем правилно CSS

Всяко CSS правило се състои от селектор и блок за деклариране:

Селектор CSS

Селекторът посочва елемента, който искате да стилизирате. Блокът за деклариране съдържа една или повече декларации, състоящи се от свойство и стойност, разделени с двоеточие.

CSS Пример

Всяка декларация завършва задължително със знака ; (точка и запетая). Като блокът за деклариране се огражда в { и } (къдрави скоби)

За да направите CSS кодът по-четим, може да го разделите на редове:

Опитайте сами »

CSS Коментари

Коментарите в CSS се използват, за да обясните кодът си при работа в екип или за да не настъпва объркване в по-късен етап на работа. Често се използват, за да покажете къде сте правили промени, или да отделите частта от кога върху която сте работили. Всички коментари биват игнорирани от браузърите и не се визуализират. CSS коментарите започват със знакът “ /* “ и завършват с “ */ „. Те също могат да се разпрострат на няколко реда:

Опитайте сами »