Контур

Outline (контур) е линия, която се изрисува около елемента, като целта е да го „открои“ по някакъв начин. outline пропъртитата дефинират цвета, ширината и стиловете на контура.
Направете контур около елемент Този пример показва как да нарисувате линия около един елемент, рамката.
Стилизирайте outline-a Този пример показва как се стилизира контура.
Задаване на цвят Този пример показва как да зададем цвета на контура.
Настройте ширината на контур Този пример показва как да зададем ширина на контура.

CSS Outline

Outline(контур) е линия, която огражда елемента извън рамката му, като по този начин го откроява. Контура е различен от рамката на елемента и се стилизират по различен начин. Outline не е част от размерите на елемента. Големината на елемента няма да вземе предвид и контура в нев.

Очертание

Всички CSS Outline Пропъртита

Пропърти Описание Стойност
outline Задава всички пропъртита на контура в една декларация outline-color outline-style outline-width inherit
outline-color Задава цвета на outline color_name hex_number rgb_number invert inherit
outline-style Задава стила на контура none dotted dashed solid double groove ridge inset outset inherit
outline-width Задава дебелината на outline thin medium thick length inherit